Vedtægt samt bilag

Skolens vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. nov. 2009
Vedtægten er godkendt i ministeriet den 27. maj 2010
Vedtægten er lagt på skolens hjemmeside den 4. juni 2010
 
I forbindelse med to ekstraordinært afholdte generalforsamlinger hhv. den 3. dec 2014 og den 8. jan. 2015 har generalforsamlingerne besluttet at ændre ordlyden i vedtægterne for Langsø Friskole §1 således, at skolen både kan drive børnehave og vuggestue. Ordlyden er herefter således:
 
Skolens navn er “ Den selvejende institution Langsø Friskole.”
Skolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution.
Skolen er oprettet i 2007 med henblik på start af undervisningsvirksomhed 1. august 2008. Der drives daginstitution i.h.t Friskolelovens § 36 og dagtilbudslovens §20 efter aftale med Viborg kommune.
 
I forbindelse med ordinær generalforsamling hhv. den 24.4.18 og igen den 24.4.19 er der vedtaget ny ordlyd for skolens værdigrundlag i §2 stk. 3
Ordlyden er herefter:
 
§2 Stk.3.
Institutionens formål er i øvrigt at udøve skole- og pædagogiskvirksomhed på følgende værdigrundlag:

1. Langsø Friskole og Børnehus bygger på traditionelle friskoleværdier med afsæt i den Grundtvig-Koldske skoletradition herunder de demokratiske værdier - samtale og respektfor hinanden.
2. Undervisningen og samvær på skolen og i børnehuset tager udgangspunkt i fællesskabet og tager afsæt i den relationsbårne pædagogik.
3. Vores skole og børnehus bygger på et aktivt, involverende og forpligtende gensidigt samarbejde med klare rammer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
4. Undervisningen og det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og børnenes forskelligheder samt deres faglige udviklingsniveau, så lysten og glæden ved at lære fremmes.
5. Vi sigter mod at udvikle ”det hele menneske” med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn har. Vi vægter sundhed, mentalt såvel som fysisk.
6. Vi vil være en skole og et børnehus hvor børn udvikler selvværd og selvtillid, og lærer at tage ansvar for sig selv og egne handlinger, så barnet herved lærer, at skabe sit eget liv.
7. Det er desuden skolens og børnehusets ønske, at være en moderne og tryg institution.
 
 
Bilag til vedtægt ifbm. drift af vuggestue og børnehave: Bilag
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk