Værdigrundlag, formål og etik

I skolens vedtægter §2 står flg.:
 
Formål:
Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
 
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
 
Værdigrundlag:.
Institutionens formål er i øvrigt at udøve skole- og pædagogiskvirksomhed på følgende værdigrundlag:

1. Langsø Friskole og Børnehus bygger på traditionelle friskoleværdier med afsæt i den Grundtvig-Koldske skoletradition herunder de demokratiske værdier - samtale og respektfor hinanden.
2. Undervisningen og samvær på skolen og i børnehuset tager udgangspunkt i fællesskabet og tager afsæt i af den relationsbårne pædagogik.
3. Vores skole og børnehus bygger på et aktivt, involverende og forpligtende gensidigt samarbejde med klare rammer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
4. Undervisningen og det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og børnenes forskelligheder samt deres faglige udviklingsniveau, så lysten og glæden ved at lære fremmes.
5. Vi sigter mod at udvikle ”det hele menneske” med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn har. Vi vægter sundhed, mentalt såvel som fysisk.
6. Vi vil være en skole og et børnehus hvor børn udvikler selvværd og selvtillid, og lærer at tage ansvar for sig selv og egne handlinger, så barnet herved lærer, at skabe sit eget liv.
7. Det er desuden skolens og børnehusets ønske, at være en moderne og tryg institution.
 
Etisk Målsætning:
Social ansvarlighed er derfor en helt central værdi for os.
Vores etiske målsætning har vi formuleret således:
 
På Langsø Friskole ønsker vi at behandle hinanden på en omsorgsfuld og troværdig måde.
Vi anser det derfor for vigtigt, at vi viser hinanden tillid og respekt og at den daglige dialog hviler på et forpligtende, ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde.
 
red.8.7.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk